Datum statuten, oprichtingsakte van de V
Datum meest recente wijziging van de VP

2006
2 januari 2015

Doelrealisatie

Aan welke prestatiedoelen uit de begroting draagt de VP bij?

De gemeente is alleen aandeelhouder van Vitens. De VP draagt daarmee bij aan het realiseren van een sluitende meerjarenbegroting. (9.1.1)

Partijen

Welke gemeenten en/of andere publieke partijen nemen deel in de VP?

De gemeenten en provincies in het voorzieningsgebied van Vitens zijn de publieke aandeelhouders. Zij hebben geen directe bemoeienis met de dagelijkse gang van zaken binnen het bedrijf.

Openbaar belang

Welke openbaar belang wordt met de VP gediend?

Uitoefening van een publiek (drink)waterbedrijf, waaronder inbegrepen de winning, productie, transport en distributie van water

Bestuurlijk belang

Deelname in Algemeen, Dagelijks bestuur

Deelname aan de aandeelhoudersvergadering:
M. Schuurmans- Wijdeven
0,64%; 37.387 aandelen

Door wie

Gemeentelijk belang/aandeel (als percentage) t.o.v. totaal

Financieel belang

Bijdrage in de begroting van de VP

n.v.t.

Omvang van het eigen vermogen en het vreemd vermogen aan het begin en het einde van het jaar 2016

Eigen Vermogen:

 • Het eigen vermogen per 31 december 2017 zal naar verwachting € 526,3 miljoen bedragen;
 • Het eigen vermogen per 31 december 2018 zal naar verwachting € 525,7 miljoen bedragen.

Vreemd Vermogen:

 • Het vreemd vermogen per 31 december 2017 zal naar verwachting € 1.223,8 miljoen bedragen;
 • Het vreemd vermogen per 31 december 2018 zal naar verwachting €  1.233,9 miljoen bedragen.

Resultaat:

 • Het verwachte resultaat 2017 bedraagt € 48,5 miljoen;
 • Het verwachte resultaat 2018 bedraagt € 13,0 miljoen. Het resultaat is lager dan in 2017 door de verwachte daling van de WACC van 4,2 % naar 3,4 % en het teveel behaalde resultaat in 2016, welke in 2018 moet worden terug gegeven aan de klanten door middel van verlaging van de tarieven;
 • Het verwachte dividend over boekjaar 2017 (uitbetaald in 2018) bedraagt € 18,6 miljoen en dit is € 3,22 dividend per aandeel;
 • Het verwachte dividend over boekjaar 2018 (uitbetaald in 2019) bedraagt € 5,2 miljoen en dit is € 0,90 dividend per aandeel;
 • Solvabiliteit per 31 december 2018 bedraagt  29,9 % (per 31 december 2017: 30,1 %);
 • Solvabiliteit (inclusief achtergestelde geldleningen) per 31 december 2018 bedraagt 32,0 % (per 31 december 2017: 32,9 %).

Algemeen;

 • Maximale WACC voor 2016 en 2017 bedraagt 4,2 %;
 • Maximale WACC voor 2018 en 2019 bedraagt 3,4 % (Dit betreft het voorstel van ACM aan de minister van I&M. De definitieve WACC voor 2018 en 2019 wordt voor 1 november 2018 bekend gemaakt);
 • Dividend voor aandeelhouders: 40% van het behaalde resultaat;
 • Derivaten: Per 31 december 2017 is de verwachte stand van de derivaten € 100 miljoen negatief (jaarplan 2017 € 81 miljoen) en per 31 december 2018 € 90 miljoen (jaarplan 2017 € 71 miljoen).

Rekeningresultaat 2016

Aandeel Lingewaard in het resultaat