De heffing van de toeristenbelasting is ingevoerd per 1 januari 2006. Bij de invoering is door de raad besloten de opbrengsten van deze belasting te gebruiken voor de ontwikkeling van het toerisme in de gemeente Lingewaard. De meeste heffingen worden jaarlijks met het inflatiepercentage verhoogd. Voor de toeristenbelasting is afgesproken in 2012 met de ondernemers dat de eerste jaren de belasting niet verhoogd zou worden.  De toeristenbelasting bedraagt sinds 2012 € 1 per persoon per nacht.
In december 2016 is de Nota Toerisme & Recreatie 2016-2022 door de gemeenteraad vastgesteld. Met ondernemers en overige participanten vinden in 2017 gesprekken plaats over de concrete invulling van het actieprogramma. Wanneer dit programma niet binnen de bestaande opbrengst toeristenbelasting kan worden uitgevoerd, dan kan ervoor worden gekozen om de toeristenbelasting in 2019 aan te passen.

Overzicht kostendekking toerisme

Taakveld

Begroting 2018

LASTEN

Toerisme / overige subsidies

3.4 Economische promotie

-82.200

Toeristische bewegwijzering

3.4 Economische promotie

-1.200

Controle toeristenbelasting/Perceptiekosten

0.64 Belastingen overig

-4.500

Ambtelijke inzet

3.4 Economische promotie

-30.300

Subtotaal Lasten

-118.200

BATEN

Opbrengst toeristenbelasting

0.64 Belastingen overig

92.800

Subtotaal Baten

92.800

SALDO

-25.400

Dekkingspercentage

78,5%

(+ = voordeel, - =nadeel)