Met de vernieuwing van het Besluit Begroting en Verantwoording Provincies en Gemeenten (BBV) moet ook de mate van kostendekkendheid van de verschillende leges inzichtelijk worden gemaakt. Voor de belangrijkste heffingen werd dit al gedaan. Aanvullend moet dat nu ook de burgerzaken- en APV-leges apart worden weergegeven.

De tarieven van deze heffingen worden middels de Legesverordening  en Verordening Marktgelden verhoogd met het percentage van de kostenstijging, 0,9%. De tarieven van de Lijkbezorgingsrechten blijven gelijk. Vergeleken met omliggende gemeenten hanteert Lingewaard nu al redelijk hoge tarieven. Dit komt met name door de bodemgesteldheid en de daardoor hogere beheerskosten.  Verdere stijging van tarieven is niet wenselijk daar dit ook een drempel zou opwerpen om in onze gemeente te begraven.

Vanwege de vernieuwde voorschriften van het BBV moeten de directe en indirecte(overhead) kosten apart worden weergegeven in de overzichten van baten en lasten van de kostendekkende heffingen. Bij activiteiten waarbij er sprake is van veel inzet van eigen personeel, is vaak de vuistregel dat de overhead een derde bedraagt van de directe personeelskosten. Dat hoeft echter niet altijd het geval te zijn. Dit komt doordat de personeelskosten per afdeling kunnen verschillen vanwege inschalingsverschillen, terwijl het overheadtarief van € 38,00 per uur geldt voor ieder productief uur binnen de organisatie.

In dit kostendekkingsoverzicht zijn alleen de leges opgenomen waarvan de geraamde inkomsten hoger dan € 20.000 zijn.

Overzicht kostendekking Bouwleges

Taakveld

Begroting 2018

LASTEN

ODRA / Bouwen (incl. welstand)

8.3 Wonen en bouwen

-837.800

Perceptiekosten heffen en innen

8.3 Wonen en bouwen

-8.700

Subtotaal Lasten

-846.500

BATEN

Leges Welstand

8.3 Wonen en bouwen

35.900

Leges Bouwen

8.3 Wonen en bouwen

750.000

Subtotaal Baten

785.900

SALDO

-60.600

Dekkingspercentage

92,8%

(+ = voordeel, - =nadeel)

Overzicht kostendekking Lijkbezorging

Taakveld

Begroting 2018

LASTEN

Lijkbezorging

7.5 Begraafplaatsen en crematoria

-299.900

Overhead

0.4 Overhead

-144.400

Perceptiekosten heffen en innen

0.64 Belastingen overig

-2.000

Subtotaal Lasten

-446.300

BATEN

Lijkbezorgingsrechten

7.5 Begraafplaatsen en crematoria

200.000

Subtotaal Baten

200.000

SALDO

-246.300

Dekkingspercentage

44,8%

(+ = voordeel, - =nadeel)

Overzicht kostendekking Straatmarkten

Taakveld

Begroting 2018

LASTEN

Kosten markt

3.3 Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen

-61.900

Overhead

0.4 Overhead

-26.600

Subtotaal Lasten

-88.500

BATEN

Marktgelden

3.3 Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen

20.000

Subtotaal Baten

20.000

SALDO

-68.500

Dekkingspercentage

22,6%

(+ = voordeel, - =nadeel)

Overzicht kostendekking Kermis

Taakveld

Begroting 2018

LASTEN

Kosten kermis/standplaatsen

3.4 Economische promotie

-149.500

Veegkosten

3.4 Economische promotie

-11.000

Overhead

0.4 Overhead

-43.700

Subtotaal Lasten

-204.200

BATEN

Opbrengst staangelden en kermis

3.4 Economische promotie

120.000

Subtotaal Baten

120.000

SALDO

-84.200

Dekkingspercentage

58,8%

(+ = voordeel, - =nadeel)

Overzicht kostendekking Reisdocumenten

Taakveld

Begroting 2018

LASTEN

Kosten reisdocumenten

0.2 Burgerzaken

-161.700

Personeelskosten

0.2 Burgerzaken

-124.000

Perceptiekosten heffen en innen

0.64 Belastingen overig

-2.000

Overhead

0.4 Overhead

-116.100

Subtotaal Lasten

-403.800

BATEN

Opbrengst Rijksleges

0.2 Burgerzaken

160.800

Opbrengst Gemeentelijke leges

0.2 Burgerzaken

225.000

Subtotaal Baten

385.800

SALDO

-18.000

Dekkingspercentage

95,5%

(+ = voordeel, - =nadeel)

Overzicht kostendekking Rijbewijzen

Taakveld

Begroting 2018

LASTEN

Kosten Rijbewijzen

0.2 Burgerzaken

-66.000

Personeelskosten

0.2 Burgerzaken

-82.400

Perceptiekosten heffen en innen

0.64 Belastingen overig

-2.000

Overhead

0.4 Overhead

-78.200

Subtotaal Lasten

-228.600

BATEN

Opbrengst leges

0.2 Burgerzaken

205.000

Subtotaal Baten

205.000

SALDO

-23.600

Dekkingspercentage

89,7%

(+ = voordeel, - =nadeel)

Overzicht kostendekking
Verklaring Omtrent Gedrag

Taakveld

Begroting 2018

LASTEN

Kosten aanvraag Verklaring omtrent gedrag

0.2 Burgerzaken

-24.500

Personeelskosten

0.2 Burgerzaken

-8.400

Perceptiekosten

0.64 Belastingen overig

-2.000

Overhead

0.4 Overhead

-7.800

Subtotaal Lasten

-42.600

BATEN

Opbrengst leges

0.2 Burgerzaken

30.000

Subtotaal Baten

30.000

SALDO

-12.600

Dekkingspercentage

70,3%

(+ = voordeel, - =nadeel)

Overzicht kostendekking
Burgerlijke stand

Taakveld

Begroting 2018

LASTEN

Kosten Burgerlijke stand

0.2 Burgerzaken

-140.200

Perceptiekosten

0.64 Belastingen overig

-2.000

Overhead

0.4 Overhead

-83.600

Subtotaal Lasten

-225.800

BATEN

Opbrengst leges

0.2 Burgerzaken

75.000

Subtotaal Baten

75.000

SALDO

-150.800

Dekkingspercentage

33,2%

(+ = voordeel, - =nadeel)

Overzicht kostendekking APV

Taakveld

Begroting 2018

LASTEN

Kosten aanvragen APV

1.2 Openbare orde en veiligheid

-179.900

Perceptiekosten

0.64 Belastingen overig

-2.000

Overhead

0.4 Overhead

-169.100

Subtotaal Lasten

-351.000

BATEN

Opbrengst leges

1.2 Openbare orde en veiligheid

23.500

Subtotaal Baten

23.500

SALDO

-327.500

Dekkingspercentage

6,7%

(+ = voordeel, - =nadeel)