Zoals in het verleden besloten, wordt elk jaar een deel van de gemeente gecontroleerd op het hondenbezit. Elk jaar zal een nieuwe kern worden gecontroleerd.
De tariefstelling wordt verhoogd met 0,9% en komt daarmee op € 55,32 per hond voor komend jaar. Het kenneltarief bedraagt het viervoudige hiervan en komt op € 221,28.
Bij de invoering van de hondenbelasting heeft de raad bepaald dat de opbrengst wordt aangewend voor de bekostiging van het hondenbeleid.  In onderstaand overzicht staat de mate van kostendekkendheid weergegeven.

Overzicht kostendekking hondenbeleid

Taakveld

Begroting 2018

LASTEN

Aanleg, beheer en reinigen hondentoiletten

5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie

-119.300

Gemeentelijke uren

5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie

-3.900

Bijzondere opsporingsambtenaar

5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie

-15.300

Overhead

0.4 Overhead

-14.400

Perceptiekosten

0.64 Belastingen overig

-45.000

Controle hondenbelasting

0.64 Belastingen overig

-10.000

Kwijtscheldingen hondenbelasting

6.3 Inkomensregelingen

-5.500

Subtotaal Lasten

-213.400

BATEN

Opbrengst hondenbelasting

0.64 Belastingen overig

222.000

SALDO

8.600

Dekkingspercentage

104,0%

(+ = voordeel, - =nadeel)