Het uitgangspunt voor de tariefstelling van de afvalstoffenheffing is een 100% kostendekking.
In de raad wordt besproken hoe de definitieve invulling van de inzameling vanaf 1 januari 2018 gaat plaatsvinden. Ons voorstel is als volgt:

 • inzameling van PMD (plastic, blik en drankkartons) één keer per twee weken in plastic zakken;
 • inzameling van GFT één keer per twee weken middels een 240 liter in plaats van 180 liter container;
 • inzameling van restafval één keer per vier weken in plaats van tweewekelijks middels de restafvalcontainer;

De gewijzigde inzameling leidt tot een aanpassing van de tarieven.

Voor 2017 en 2018 gelden de navolgende tarieven:

2017

2018

Vast bedrag

€ 129,50

€ 114,00

per lediging van de 180-liter restafvalcontainer

€ 4,00

€ 4,00

Bij appartementen met ondergrondse container en elektronische registratie, per lediging/storting

€ 1,15

€ 1,15

Voor degene die geen gebruik maakt van containers en het afval op een andere manier aanbiedt, bijvoorbeeld via een bovengrondse verzamelcontainer, geldt een tarief gebaseerd op een één- of meerpersoonshuishouden.

Tarief

2017

2018

-éénpersoonshuishouden

€ 155,00

€ 139,50

-meerpersoonshuishouden

€ 188,00

€ 172,50

Overzicht kostendekking afvalinzameling

Taakveld

Begroting 2018

LASTEN

Afvalstoffen algemeen

7.3 Afval

-108.500

Huishoudafval

7.3 Afval

-1.591.300

Overige afvalstoffen

7.3 Afval

-155.800

Toezicht en handhaving

7.3 Afval

-24.500

Straatreiniging

2.1 Verkeer en vervoer

-52.800

Perceptiekosten afvalstoffenheffing

0.64 Belastingen overig

-202.300

Overhead

0.4 Overhead

-106.600

Compensabele BTW

n.v.t.

-616.900

Kwijtscheldingen afvalstoffenheffing

6.3 Inkomensregelingen

-90.000

Subtotaal Lasten

-2.948.700

BATEN

Baten afvalstoffenheffing

7.3 Afval

3.270.000

Subtotaal Baten

3.270.000

Saldo

321.300

Te reserveren bedrag voor:

 • Risico opbrengst PDM Nedvang
 • 70.000

Voorstel verlaging tarieven

  1. Afval

-300.000

Egalisatie

0.10 Mutaties reserves

48.700

Dekkingspercentage

100%

(+ = voordeel, - =nadeel)

Toelichting te reserveren bedragen:
Vanuit het Afvalfonds ontvangen wij via Nedvang een bijdrage in de kosten van inzameling van PDM. De begrote opbrengsten van de ingezamelde PMD zijn erg instabiel omdat:

 • We uitgaan van een vooruitbetaling gebaseerd op een vergoeding per ton, die later aangepast kan worden.
 • Partijen PMD na inzameling steeds vaker worden afgekeurd en de scheidingskosten nemen toe i.v.m. transport naar buitenland.
 • De scheidingsinstallaties in Duitsland (waar nu naar wordt uitgeweken) slechts 75% rendement behalen terwijl is uitgegaan van installaties met een rendement van 90%.
 • Afzet wordt steeds lastiger en de definitieve afrekening vindt achteraf plaats op basis van het verhandelde aandeel (2015 is nog niet afgerekend!).

Alle saldi voortkomend uit de baten en lasten van de afvalinzameling komen ten laste of ten gunste van de egalisatiereserve. We gaan uit van een verlaging van de tarieven per huishouden van € 15,50 (vastrecht). De DIFTAR-tarieven blijven onveranderd. Dit voorstel wordt bij de vaststelling van de belastingverordeningen in december aan de raad voorgelegd.
In 2018 en 2019 gaan we ons voorbereiden op de nieuwe aanbesteding van afvalinzameling en -verwerking. De ingangsdatum hiervan is 01-01-2020. Op dat moment berekenen we opnieuw de tarieven.
Het nadelig saldo over 2018 ad. € 48.700 wordt onttrokken aan de bestemmingsreserve Afvalstoffenheffing. Hierdoor komt het dekkingspercentage uit op 100%.