De onroerendezaakbelastingen zijn de belangrijkste gemeentelijke belastingen. De ozb wordt geheven van:
- de eigenaren van woningen;
- de eigenaren van niet-woningen;
- de gebruikers van niet-woningen.

De basis van de heffing is de WOZ-waarde van de onroerende zaak. Dit is de economische waarde van het object. Deze waarde wordt jaarlijks vastgesteld.

Tariefaanpassingen 2018

Het verschuldigde bedrag voor de ozb wordt berekend op basis van een percentage van de waarde van de onroerende zaak. Voor het nieuw vast te stellen tariefpercentage wordt rekening gehouden met de uitgangspunten voor de Programmabegroting 2018. Daarbij is besloten om de tarieven voor het jaar 2018 met alleen het prijsindexcijfer van 0,9% te verhogen. De procentuele tariefsverhoging geldt zowel voor woningen als voor niet-woningen. Op basis van dit gegeven gelden de navolgende tarieven:

2017

2018 *

Woningen:

-eigenarenheffing

0,1880%

0,1897%

Niet-woningen:

-eigenarenheffing

0,3090%

0,3118%

-gebruikersheffing

0,2470%

0,2492%

* Tarief ná prijsindexering, vóór herwaardering.

Het gehele WOZ-bestand wordt gewaardeerd naar de peildatum 1 januari 2017. De definitieve cijfers zijn eind november beschikbaar. Dit betreft de algehele, gemiddelde waardeontwikkeling in de gemeente Lingewaard op basis van de gerealiseerde verkopen in het jaar 2016 en het eerste halfjaar 2017.
Bij de vaststelling van de definitieve OZB-tarieven 2018 (in de raadsvergadering van 14 december 2017) houden we rekening met de ontwikkeling van de WOZ-waarde. Stijgt de gemiddelde WOZ-waarde, dan daalt het tarief voor de ozb. Indien de gemiddelde WOZ-waarde daalt, dan stijgt het ozb-tarief.