Voor de rioolheffing geldt als uitgangspunt een 100% kostendekking.
Op basis van het Gemeentelijk Rioleringsplan (GRP 2017-2021) wordt het tarief bepaald om tot een kostendekkende rioleringszorg te komen. In de begroting wordt rekening gehouden met baten en lasten op grond van dit GRP. Het tarief 2018 komt uit op € 227,00 (2017 € 233,40).

Overzicht kostendekking riolering

Taakveld

Begroting 2018

LASTEN

Algemeen rioolbeheer

7.2 Riolering

-1.257.600

Onderhoud

7.2 Riolering

-1.682.500

Straatreiniging

2.1 Verkeer, vervoer

-158.500

Perceptiekosten

0.64 Belastingen overig

- 202.300

Overhead

0.4 Overhead

-377.300

Compensabele BTW

n.v.t.

-415.500

Kwijtscheldingen rioolheffing

6.3 Inkomensregelingen

-135.000

Kapitaallasten GRP 2017-2021

7.2 Riolering

-420.200

Subtotaal Lasten

-4.648.900

BATEN

Baten rioolheffing

7.2 Riolering

4.999.700

Subtotaal Baten

4.999.700

SALDO

350.800

Egalisatievoorziening

7.2 Riolering

-350.800

Dekkingspercentage

100,00%

(+ = voordeel, - =nadeel)
Het voordelig saldo wordt toegevoegd aan de voorziening “Riolering en waterzuivering”.
Zoals in het GRP 2017-2021 al werd voorzien zijn in 2018 de baten groter dan de lasten. De voorziening zal daardoor oplopen. Vanaf 2019 zijn de inkomsten lager dan de lasten. Vanaf dat jaar wordt de voorziening aangewend om tekorten op te vangen.