De beleidsuitgangspunten over de reserves voor grondzaken in relatie tot de risico’s van de grondzaken

Algemene reserve grondexploitatie

Het grondbeleid heeft een grote financiële impact. De eventuele baten, maar vooral de financiële risico’s zijn van belang voor de algemene financiële positie van de gemeente. Voor het grondbeleid is een algemene reserve grondexploitatie aanwezig. Deze reserve dient ter dekking van onvoorzienbare risico’s en als voorziening voor risico’s op aangekochte (strategische) gronden die nog niet in exploitatie zijn genomen. De algemene reserve grondexploitatie wordt gevoed uit de (positieve) eindresultaten van alle afgesloten (grond)exploitaties, alle tussentijdse winstnemingen plus de positieve bijstellingen (verlagingen) van getroffen verliesvoorzieningen. Als uit de kostprijsberekening blijkt, dat bij een complex een verlies wordt verwacht, wordt hiervoor een voorziening getroffen (artikel 44 BBV), die ten laste van deze reserve wordt gebracht.

Indien de algemene reserve grondexploitatie volledig is ingezet voor de afdekking van de (verwachte) verliezen van grondexploitaties, dan komen de tekorten, conform de nota Grondbeleid, ten laste van de algemene reserve. Indien de algemene reserve grondexploitaties hoger is dan voor de verevening van de te verwachten tekorten/dekking van de risico’s noodzakelijk is, dan kan de gemeenteraad bij de begroting/jaarrekening tot afroming besluiten.

De algemene reserve grondexploitatie bedroeg per 1-1-2017 € 2.890.694 (na resultaatbestemming,  na aftrek van de ten laste van de algemene reserve grondexploitaties getroffen verliesvoorzieningen en na aftrek van de voorzieningen van verliezen, die in het verleden in de grondexploitaties zijn ingebracht). Rekening houdend met de winst- en verliesverwachtingen is het verloop van de algemene reserve grondexploitaties naar verwachting als volgt:

Saldo 1-1-2017

€ 2.890.694

Af: Kredietvotering Loostraat, Centrumplan Bemmel

€ 352.070

Af: Verhoging verliesvoorziening 2017

€ 200

Bij: Verlaging verliesvoorziening 2017

€ 28.950

Af: Verhoging verliesvoorziening 2018

€ 0

Bij: Verlaging verliesvoorziening 2018

€ 0

Saldo 31-12-2018

€ 2.567.374

Voorzieningen verliesgevende projecten
Wanneer voor een complex op basis van de jaarlijkse geactualiseerde exploitatieopzet een verlies op eindwaarde (EW) optreedt, dan wordt voor dit verlies een voorziening getroffen.

Complex-
nummer

Complexnaam

Getroffen verliesvoorziening per 31-12-2016

Bijstelling op basis van huidige prognose

Verliesvoorziening na bijstelling op basis van huidige prognose

G.042

Fitness-Centre, Huissen

€   185.700

€ 200

€ 185.900

G.045

Houtakker II, Bemmel

€ 28.950

- € 28.950

G.055

Glastuinbouwgebied Bergerden

€ 13.076.140

- € 9.394.440

€ 3.681.700

Extra voorziening bedrijventerreinen

€ 3.922.000

€ 3.922.000

Voorzieningen voor verliezen die ingebracht zijn in de Grondexploitaties

€ 647.220

€ 647.220

Totaal

€ 17.860.010

- € 9.423.190

€ 8.436.820

Risico’s van de grondzaken
Voor de risico’s verwijzen wij naar de risicoparagraaf.