In deze paragraaf beschrijven we de verbonden partijen die zijn ingedeeld in toezichtarrangement 3 ‘groot belang’. Dit zijn conform de nota verbonden partijen en raadsbesluit van 15 juni 2017 de volgende vier verbonden partijen:

Presikhaaf Bedrijven
De financiële gevolgen die samenhangen met Presikhaaf Bedrijven zijn structureel opgenomen in de programmabegroting 2018.

ODRA
De financiële risico’s van de ODRA zijn als gering tot matig beoordeeld op grond van hun begroting 2018.

BVO Doelgroepenvervoer
De BVO Doelgroepenvervoer regio Arnhem Nijmegen is een uitvoeringsorganisatie waarin Lingewaard participeert. Er bestaat een reële mogelijkheid op hogere kosten per deelnemer binnen de regeling. We hebben de risico’s van deze verbonden partij op basis van hun meerjarenbegroting gekwantificeerd. De hogere kosten zijn via een begrotingswijziging administratief verwerkt.

MGR Sociaal Domein Midden Gelderland
De MGR is een uitvoeringsorganisatie waarin Lingewaard participeert. De risico’s van deze verbonden partij zijn pas te kwantificeren wanneer zij de begroting 2018 hebben vastgesteld.