Ten opzichte van de jaarrekening 2016 zijn er een aantal veranderingen in de risico’s met een risicoscore van 15 of hoger zichtbaar. Zie hiervoor de beschrijving in de vorige paragraaf.

Ten opzichte van de jaarrekening is het risico op de frictiekosten rondom Presikhaaf komen te vervallen. De financiële last hiervan is structureel opgenomen in de programmabegroting 2018.

Het risico van de subsidie verkeersvoorzieningen is nieuw. Het betreft de afronding van twee subsidietrajecten ten behoeve van de gerealiseerde haltevoorzieningen RijnWaalsprinter en de aanleg HOV-busbaan ir. Molsweg. Om aan de eisen van de subsidieverstrekker, de provincie, te voldoen, dient uiterlijk 15 oktober 2017 een accountantsverklaring aangeleverd te worden ten aanzien van de trajecten. Hierover zijn we momenteel in overleg met de accountant en de provincie.

De totaal benodigde weerstandscapaciteit is afgenomen met € 800.000 ten opzichte van de jaarrekening 2016.