De risico’s zijn hieronder weergegeven. Alle risico’s vanaf € 75.000 zijn voor de volledigheid in onderstaand overzicht opgenomen. Onderstaand overzicht geeft  per risico aan of het een incidenteel of structureel risico (I/S) is.

De risico’s in het rode gebied hebben betrekking op ruimtelijk beleid (1) en sociaal domein (2). Het risico in het oranje gebied heeft betrekking op bedrijfsvoering (3).  Voor deze risico’s geldt dat er beheersmaatregelen geïmplementeerd (moeten) worden ter beheersing van de risico’s. De risico's met een risicoscore van 15 of hoger lichten we hieronder nader toe.

4.1   Afzetrisico en deprogrammering bedrijventerreinen
Ten aanzien van de deprogrammering bedrijventerreinen heeft het college de raad reeds per brief geïnformeerd over de plannen van de provincie om als gevolg van het overschot aan bedrijventerreinen, gronden op Houtakker II, Pannenhuis II en Agropark II uit de markt te halen als deze niet voor 2021 zijn verkocht. Als deze plannen worden doorgezet moeten deze gronden worden afgewaardeerd naar bijvoorbeeld agrarische waarde. Dit zou een aanzienlijke kostenpost betekenen voor de gemeente. Om in te spelen op deze mogelijke situatie is hiervoor in overleg met de accountant in de jaarrekening 2016 reeds een verliesvoorziening getroffen van op de gronden € 3.922.000.

In de loop van 2017 zijn de plannen voor deprogrammering door de provincie concreter geworden. Bij de begroting 2018 kwantificeren we daarom het mogelijke risico van de (kosten van) deprogrammering voor het eerst. Hierbij is een schatting gemaakt van de kans op daadwerkelijke afwaardering en de kosten die daarmee gemoeid zullen zijn. Zolang dit geen feitelijke situatie betreft, wordt hiervoor een bedrag gereserveerd in de risicoparagraaf. Om de gevolgen van de mogelijke afwaardering beheersbaar te houden vindt er reeds afstemming plaats met de provincie ten aanzien van termijnen, gronden en herbestemmingsmogelijkheden. De inzet op acquisitie en grondverkoop wordt daarnaast geïntensiveerd. Er zullen alternatieve bestemmingen onderzocht worden en er wordt gezocht naar regionale compensatie.

4.2   Uitgaven BUIG

Het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties heeft op 7 april 2017 de taakstelling vergunninghouders voor de tweede helft van 2017 en de eerste helft van 2018 gecommuniceerd. Ondanks dat de taakstelling naar beneden is bijgesteld, zal de instroom van statushouders in de bijstand in 2018 hoog blijven. Bij een gelijkblijvend of licht stijgend macrobudget zal er ook in 2018 en mogelijk de jaren daarna sprake zijn van een tekort op het BUIG budget.

4.3    Informatiebeveiliging
Vanaf 1 januari 2016 is het wettelijk verplicht om datalekken te melden aan de Autoriteit Persoonsgegevens, voorheen het College bescherming persoonsgegevens (CBP). Hierin is bepaald dat de verantwoordelijke bij een datalek boeteplichtig is, als sprake is van verlies of onrechtmatige verwerking van persoonsgegevens. Zowel grootschalige inbraak (hacken) als ieder kwijtraken, diefstal of onbevoegd gebruik van persoonsgegevens telt als een datalek, waarbij boetes kunnen oplopen tot € 820.000. Het risico is de afgelopen jaren sterk toegenomen vanwege de ontwikkeling van de digitalisering van de gemeente.