Op het gebied van jeugdzorg gaan we in 2018 verder met het plaatsen van gedragsdeskundigen bij huisartsen. Wij willen daarmee bereiken dat jeugdigen zo snel mogelijk de juiste vorm van hulp krijgen. Daarmee kunnen we de inzet van de specialistische geestelijke gezondheidszorg verminderen. In 2018 spannen we ons ook in om het aantal “laaggeletterden” te verminderen. Dit doen we door naast het taalaanbod van ROC in pilots gebruik te maken van andere taalaanbieders. Daarnaast ondersteunen we andere kleinere laagdrempelige initiatieven zoals taalcafé’s en meer taalmaatjes om de laaggeletterdheid aan te pakken.
Lingewaard voldoet aan de inspanningsverplichtingen om statushouders onderdak te bieden. Wij willen ervoor zorgen dat deze mensen ook zelfredzaam zijn. Daarvoor moeten zij de Nederlandse taal spreken. Zo kunnen zij beter integreren en hebben ze ook eerder kans op een baan. In 2017 is hiervoor een speerpuntennotitie Statushouders 2017 vastgesteld die in 2018 uitvoering gaat krijgen. In 2018 worden de twee scholen (omgevormd tot integrale kindcentra) aan het Ot- en Sienpad op de Zilverkamp gerenoveerd opgeleverd. Deze ontwikkeling is ook positief voor de totale revitaliseringsimpulsen voor deze woonwijk. Naar verwachting start in 2018 de bouw van een crematorium aan de Karstraat en daarmee krijgt een lang gekoesterde wens vorm. Ook wordt in 2018 een Strategisch Huisvestingsplan Onderwijs opgesteld. Hierin wordt de omvang en het onderhoud voor onderwijshuisvesting op korte en lange termijn in beeld gebracht. Onder het motto “inwoners aan zet” blijven we in 2018 inwoners stimuleren om allerlei initiatieven op te pakken. Het verbeteren van de kwaliteit van onze dienstverlening aan de inwoner blijft in 2018 hoog op de agenda staan.