In 2018 gaan we verder met de doorontwikkeling van de transformatie op het gebied van preventie, gebiedsgericht werken en beter en meer samenwerken. Insteek daarbij is om het samenwerken met inwoners en organisaties verder te verbeteren. Iedereen doet mee en doet ertoe! Tevens gaan we verder met het uitwerken van beleidsnota’s op het gebied van mantelzorg, vrijwilligers en ouderen. We willen de groei van het aantal inwoners in de bijstand stoppen. De groei komt met name door de komst van statushouders. In 2017 is de speerpuntennotitie Statushouders vastgesteld en deze gaan we in 2018 tot uitvoering brengen.
Ondanks de berichten dat de omgevingswet waarschijnlijk wordt uitgesteld, gaan wij door met het opstellen van een omgevingsvisie. Ook actualiseren we het landschapsontwikkelingsplan. Daarin houden we rekening met initiatieven die inwoners zelf willen ontplooien. In 2018 komt het terrein bij de tijdelijke AH-vestiging in Huissen weer volledig vrij voor parkeren. Ook worden de plannen bij de Aloysiusschool en Doelenstraat verder uitgewerkt. Samen met de woningstichting blijven wij ons richten op de renovatie van oude woonwijken. Ook pakken we de plannen in Gendt op voor de Martinuskerk. Voor nieuwe woningbouwplannen blijven we ons de komende jaren richten op de bebouwde kom van de kleine kernen en respecteren wij de nieuwbouwplannen in Bemmel en Huissen. De visie Polseweg komt met de verplaatsing van de Jonge Kracht deels tot uitvoering. Deze visie voorziet in een stedenbouwkundig en landschappelijk kader voor toekomstige ontwikkelingen. In dit gebied komen wonen, natuur en bedrijvigheid samen.