Op het gebied van bereikbaarheid en mobiliteit staat in 2018 de ontsluiting van het verkeer tussen Lingewaard en Nijmegen hoog op de agenda. Onlosmakelijk daarmee verbonden zijn ook de inspanningen om de verkeersveiligheid van de Ressensestraat - met onder meer de oversteek van het RijnWaalpad - te verbeteren en de snelheid aan te pakken. Ook wordt uitvoering gegeven aan het eind 2017 vastgestelde Gemeentelijk Mobiliteitsplan. Wegen die achterstallig onderhoud vertonen worden heringericht. Ook gaat onze aandacht uit naar fiets- en wandelpaden.Vooruitlopend op de aanleg van de A15 streven we er naar om in 2018 de ontsluiting bedrijventerrein Houtakker op de Van Elkweg te  realiseren. Dit is nodig omdat we op dit bedrijventerrein in 2018 nieuwe bedrijfsvestigingen verwachten. In 2018 wordt een tweede zonnepark aan de Lingewal - nabij Bergerden - gerealiseerd en het vraagstuk windenergie krijgt hoge prioriteit. Ook streven we er naar om tuinbouwgebied Next Garden aan te sluiten op een regionaal warmtenet. Er zijn positieve signalen voor de ontwikkelingen van dit tuinbouwgebied. Ook gaan we verder met het verduurzamen van sportparken. Volgens het Rioleringsplan staan rioleringswerkzaamheden op het programma in Bosweistraat Bemmel en Huissen-Zand. Daarmee komt er een einde aan wateroverlast bij hevige regenbuien. Met deze werkzaamheden wordt tevens het straatwerk aangepakt.
In 2018 wordt de Loostraat richting Plaza heringericht. Daarnaast komt er een onderzoek naar fietsparkeervoorzieningen in wooncentra om zo de aantrekkelijkheid te vergroten. Om het groenaanzien in wijken te verbeteren wordt in 2018 intensiever onderhoud gepleegd aan plantsoenen en bermen. Insteek is om ons groenareaal weer op groenniveau B te brengen.