Wat gaan we daarvoor doen?

We zorgen voor algemene, preventieve voorzieningen en houden zwaardere, specialistische voorzieningen voor jeugdigen beschikbaar. We gaan uit van de kracht van mensen en onze kernen.
In 2018 perfectioneren we de manier van werken (maatwerk en één gezin, één plan, één regisseur’):

  • Met partners maken we duidelijke afspraken die ook de toegang tot ondersteuning vormen. Denk daarbij aan de jeugd- en de huisarts, medisch specialisten;
  • De toegang extern laten we beter aansluiten op de toegang bij de gemeente door te werken met praktijkondersteuners bij huisartsen, door te gaan met het inzetten van een gedragsdeskundige en de inzet van meer uren maatschappelijk werk op de scholen zorgen we voor een laagdrempelige toegang voor ouders en leerkrachten;
  • We verbeteren de werkafspraken met de overige specialistische zorg;
  • We betrekken waar nodig andere partners, zoals werkgevers, het onderwijs en de woningbouw-organisaties;
  • We vragen inwoners advies over de uitvoering van preventie en de inrichting van de toegang tot ondersteuning;
  • We verbeteren de sturing en monitoring van de bereikte resultaten onder andere via het project ‘Meer en beter samenwerken’;
  • We werken integraal met een duidelijk herkenbare en goed bereikbare toegang;
  • We werken zo veel mogelijk gebiedsgericht. Dat wil zeggen dicht bij de inwoners in de kernen van Lingewaard.

Bij dit alles plaatsen we de jeugdigen en zijn of haar sociale systeem centraal.