Specificatie mutatie reserves

Lasten 2018

Baten 2018

Saldo 2018

Onttrekking aan reserve:

Algemene reserve

dekking tekort presikhaaf

-466.200

-466.200

Algemene reserve

dekking renovatie jonge kracht

-100.000

-100.000

Sociaal culturele centra

dekking kapitaallasten de Kinkel

-71.100

-71.100

Sociaal domein

dekking laaggeletterdheid (nieuw)

-25.000

-25.000

Sociaal domein

transformatie jeugd en wmo (nieuw)

-50.000

-50.000

Sociaal domein

personeel sociaal domein

-257.640

-257.640

Inzet combinatiefunctionarissen

sportnota

-31.000

-31.000

Totaal

0

-1.000.940

-1.000.940

Toevoeging aan reserve:

Kunst

Dotatie reserve kunst

8.078

0

8.078

Totaal

8.078

0

8.078