7

Beheer en onderhoud

Nr.

Doel

Product

Personele inzet

7.1.1

Onderhoud infrastructuur

Verkeersregelinstallaties

980

Bewegwijzering en bebording

41.724

Civieltechnische kunstwerken

3.519

Wegen

176.622

Openbare verlichting

81.649

Schoonhouden infrastructuur

88.655

Straatmeubilair

32.000

Kunst in de openbare ruimte

4.475

Algemene begraafplaatsen

140.015

Begraven

18.690

7.1.2

Onderhoud groen

Dierenparken

4.400

Hondenuitlaatstroken

19.220

Onderhoud openbaar groen

588.263

7.1.3

Onderhoud gebouwen

Eigendommen

105.718

Overige gebouwen

3.675

7.2.1

Waterkwaliteit en waterberging

Watergangen / onderhoud

10.976

Algemeen rioolbeheer

286.601

Riolering en waterzuiv. / Onderhoud

190.870

7.2.2

Bestrijden gladheid

Gladheidsbestrijding

64.980

7.2.3

Huishoudelijk afval

Afval algemeen

59.025

Huishoudafval

30.380

Overige afvalstoffen

43.600

7.3.2

Adoptie groen door inwoners

Groen- en reststroken

77.411

Saldo van Lasten en Baten

2.073.448