7.01

Investeringen Vervangingen en Investeringen Maatregelen Riolering

Investering

Dekking

Incidentele jaarlast

Structurele jaarlast

Realisatie in:

Vervangingen
€ 1.397.000
€ 1.660.000
€ 1.780.000
€ 2.194.000
€ 2.097.000
Maatregelen
€ 5.719.182
€ 865.824
€ 715.824
€ 615.824

Tlv rioolheffing

Vervangingen
2017/2018
2018/2019
2019/2020
2020/2021
2021/2022
Maatregelen
2018
2019
2020
2021

De raad heeft op 17 november 2016 een nieuw Gemeentelijk Rioleringsplan (GRP) vastgesteld voor de planperiode 2017-2021. Daarmee is het vorige GRP vervallen.  In dit nieuwe GRP zijn alle  vervangingsinvesteringen en de investeringen (verbeter) maatregelen opgenomen. Bij de vervangingsinvesteringen gaat het onder andere om het vervangen van pompen/gemalen, persleidingen en (vrijverval) rioolbuizen. Bij de  'investeringen maatregelen' betreft het alle resterende maatregelen uit het Waterplan Lingewaard, de resterende projecten uit het vorige GRP en nieuwe verbetermaatregelen in de riolering of het watersysteem. De benodigde jaarlijkse investeringsbudgetten voor de vervangingen  worden ieder jaar bijgesteld en opnieuw bepaald. Jaarlijkse inspecties spelen daarbij een rol. De kwaliteitsontwikkeling kan sterker achteruit gaan dan eerder voorzien, of juist andersom. De kapitaallasten van de investeringen uit het GRP, dus ook die van de waterplanmaatregelen, dekken we volledig met de inkomsten uit de rioolheffing. De raad van de gemeente heeft de hoogte van de rioolheffing voor de komende periode vastgesteld, tegelijk met de vaststelling van het GRP.

7.02

Begraafplaats Hoeve, Huissen - urnenmuur

Investering

Dekking

Incidentele jaarlast

Structurele jaarlast

Realisatie in:

€ 60.000

€ 2.900

2021

De gemeente verwachtte groei in de behoefte aan het bijzetten van een urn in een urnenmuur op begraafplaats De Hoeve. Deze groei is gestagneerd ondanks een tariefverlaging voor bijzetten in 2016. De geplande uitbreiding was voorzien in 2018. De komende jaren is de uitbreiding zeker niet nodig. De voorgenomen investering kan daarom doorschuiven naar 2021.

7.03

Revitalisering Zilverkamp en Vervolg revitalisering Zilverkamp

Investering

Dekking

Incidentele jaarlast

Structurele jaarlast

Realisatie in:

€ 650.000
€ 400.000

€ 35.800
€ 26.000

2017-2018
2018-2019

De wijk Zilverkamp is toe aan groot onderhoud. De Zilverkamp was een van de eerste zogenaamde “bloemkoolwijken” in Nederland. Met name parkeerplaatsen en openbaar groen voldoen niet meer aan de eisen van deze tijd. We pakken de belangrijkste knelpunten aan op basis van een integrale aanpak en ruimte voor inwonersinitiatieven. Bij het bepalen van de knelpunten en oplossingen gaan we uit van intensieve betrokkenheid van inwoners en initiatieven van inwoners. Binnen het project geven we ook aandacht aan duurzaamheidsmaatregelen in de wijk.
Voor 2107-2018 is een bedrag van € 650.000 opgenomen. Daarvan is € 400.000 bedoeld voor fysieke maatregelen voor revitalisering voor de clusters 1,2,3 en 5 en € 250.000 voor duurzaamheidsmaatregelen voor de totale Zilverkamp. Voor 2018-2019 is voor een nieuwe serie van 4 clusters een bedrag van € 400.000 opgenomen.

7.04

Ondergrondse containers 2018 t/m 2021

Investering

Dekking

Incidentele jaarlast

Structurele jaarlast

Realisatie in:

€ 137.500
€ 137.500
€ 137.500
€ 60.000

Tlv afvalstoffenheffing

2018
2019
2020
2021

B&W heeft op  29 -11- 2016 het voorstel voor ondergrondse containers vastgesteld. In dit voorstel staan diverse investeringen om  beeldverstorende en veelal gebruiksonvriendelijke bovengrondse verzamelcontainers te vervangen door ondergrondse verzamelcontainers. De kapitaallasten van de investeringsuitgaven dekken we volledig met de afvalstoffenheffing. De afvalstoffenheffing zal door deze maatregel niet stijgen.