Financieel overzicht

In onderstaande tabel staan de lasten (+) en baten (-) van het programma.

Nr.DoelProductLasten 2018Baten 2018Saldo
8.1.1Brandweer, ambulance & rampenbestrijding2.065.20702.065.207
Explosievendetectie en -ruiming58.670058.670
Crisisbeheersing en Brandweer1.909.25301.909.253
Brandweerposten - Beheer & Onderh.97.284097.284
8.1.2Veilige woon- en leefomgeving936.558-46.600889.958
Plaagdierbestrijding137.5000137.500
Bouwen - Handhaving460.973-10.000450.973
Uitvoering APV en Bijz. wetten338.085-36.600301.485
8.1.3Beperken overlast497.5940497.594
Uitvoering Openbare Orde & Veiligh.234.2870234.287
Beleid Openbare Orde & Veiligheid263.3070263.307
8.2.1Interactie met inwoners & andere partner135.7040135.704
Inwonerparticipatie135.7040135.704
8.2.3Leefbaarheid en wijkplatforms327.4140327.414
Wijkplatforms327.4140327.414
8.3.1Kwaliteit van dienstverlening1.311.315-710.250601.065
Geo-Informatie280.395-2.500277.895
Basis registratie personen (BRP)795.370-632.750162.620
Burgerlijke stand140.200-75.00065.200
Communicatie95.350095.350
8.4.2Publieke verantwoording2.166.99402.166.994
Gemeenteraad596.4000596.400
Raadsfracties36.800036.800
Rekenkamercommissie54.700054.700
Griffie260.2630260.263
College van B&W1.139.83101.139.831
Begroting & verantwoording79.000079.000
8.4.3Organiseren verkiezingen97.639097.639
Verkiezingen97.639097.639
8.4.4Bestuurlijke samenwerking368.5400368.540
Samenwerkingsverbanden368.5400368.540
Saldo van Lasten en Baten7.906.965-756.8507.150.115
Mutaties reserves---
Onttrekking0-15.000-15.000
Toevoeging000
Gerealiseerd resultaat7.906.965-771.8507.135.115