Wat gaan we daarvoor doen?

Voor uitbreiding van het wateroppervlak en natuur in de Bemmelse Waard krijgen we in het najaar van 2017 de uitspraak in het beroep tegen het bestemmingsplan. Afhankelijk daarvan start de uitvoering.
In de Gendtse polder is in 2017 een herinrichting opgeleverd, op gronden die in eigendom zijn bij de overheid. We willen graag een lokale agrarische vereniging betrekken bij het beheer van het gebied. Daarvoor zijn afspraken met de provincie en Staatsbosbeheer nodig. De mogelijkheden daarvoor zijn nog in bespreking. Er is een initiatief ingediend voor herinrichting in het westelijk deel van de polder. Hiervoor worden een Milieu Effect Rapport en een bestemmingsplan opgesteld.
In de Angerense en Doornenburgse Buitenpolder zijn een bestemmingsplan, Milieu Effect Rapport en vergunningen in procedure. De brug (A15) over het Pannerdensch Kanaal maakt het noodzakelijk het kleidepot bij de steenfabriek te verleggen.
Voor de Looveerweg werken we aan een voorstel voor verbetering. We willen de rijbaan verbreden en de overstromingsfrequentie terugdringen. Voor de ruimtebehoefte van bedrijven op het Looveerterrein werken de bedrijven aan een initiatief.