Verschuivingen budgetten sociaal domein

Kostenplaats

Oud*

Mutatie

Nieuw

2018

2018

2018

WMO

Maatwerk begeleiding-WMO Zin

2.106.000

80.000

2.186.000

Maatwerk begeleiding-WMO PGB

384.000

-83.000

301.000

Maatwerk begeleiding-WMO PGB hulp bij huishouden

214.700

-19.000

195.700

Maatwerk hulp bij huishouden-vervoersvoorziening

186.100

28.000

214.100

Gereserveerde gelden vanuit de Algemene uitkering

575.500

-427.500

148.000

Jeugd

Zorg in natura (zin) jeugd-regionale inkoop

4.802.600

920.000

5.722.600

Gespecialiseerde jeugdhulp-landelijk

283.600

390.000

673.600

Gespecialiseerde jeugdhulp-gecertificeerde instellingen

530.600

-25.000

505.600

PGB jeugd

689.000

-490.000

199.000

Gereserveerde gelden vanuit de Algemene uitkering

550.500

-398.500

152.000

Participatie

Gereserveerde gelden vanuit de Algemene uitkering (korting)

-25.000

25.000

0

*Gebaseerd op de meerjarenbegroting 2017 (jaarschijf 18) inclusief alle wijzigingen door de raad (rapportages en eventuele besluiten)

Wij hebben u in de 2e tussentijdse rapportage 2017 geïnformeerd over verwachte structurele tekorten op met name de jeugd en WMO begeleiding (zorg in natura). In deze begroting hebben we de betreffende budgetten structureel opgehoogd. Deze verhoging kunnen we gedeeltelijk opvangen binnen bestaande reguliere budgetten van het sociaal domein. Het overige tekort hebben we gedekt door de inzet van de extra structurele middelen vanuit de meicirculaire 2017 die we gereserveerd hebben voor het sociaal domein. Hiermee hebben we de verwachte tekorten budgetneutraal verwerkt.

Verdeling budgetten sociaal domein naar niveau hulp/ondersteuning

Beleidsopgave

Activiteit en/of organisatie

Budget

1e lijn

1.1.3. Subsidies en accomodaties

Antidiscriminatievoorziening

€ 7.200

1.2.1. Gezondheid

Gezondheidsdienst VGGM en Jeugdgezondheidszorg

€ 1.374.309

1.2.2. Kwetsbare inwoners

AMW, ouderenwerk (SWL) en inburg. nieuwkomers

€ 716.034

1.2.4. Voorzieningen WMO

MEE en GGZ-preventie

€ 367.900

1.4.1. Voorzieningen jeugd

Prakt. gezinsondersteuning, jongerentrajecten(SWL)

€ 419.269

innovatiefonds en beschermingstafel

TOTAAL 1e lijn

€ 2.884.712

2e+3e lijn*

1.2.3. Uitkeringen

Schuldsanering

€ 146.557

1.2.4. Voorzieningen WMO

Dagbesteding, individuele begeleiding, hulpmiddelen

€ 7.732.371

en doelgroepenvervoer

1.3.2. Werkgelegenheid

Sociale werkvoorziening, WSW/WSP, activerend

€ 5.546.504

werk en individuele scholing

1.4.1. Voorzieningen jeugd

Individuele specialistische jeugdhulp/-zorg

€ 8.722.979

1.4.2. Opleiding en educatie

Peuteropvang VVE

€ 480.261

TOTAAL 2e+3e lijn

€ 22.628.672

1 e lijn: Direct en vrij toegankelijke ondersteuning/hulp door professional (maatschappelijk werk/welzijnswerk).

2 e lijn: Ondersteuning/hulp door professional waar een verwijzing voor nodig is (dagopvang/WMO-voorziening/lichte GGZ-zorg).

3 e lijn: Zeer specialistische zorg/voorziening door professional (jeugdbescherming/specialistische GGZ-zorg).

*Op basis van begrote cijfers kunnen we nog geen onderscheid maken tussen 2 e en 3 e lijnsvoorzieningen. Daarom staan deze budgetten niet afzonderlijk in het overzicht. Dit onderscheid is wel te maken op basis van cijfers uit de jaarrekening.