4.01

Kinkelvisie

Investering

Dekking

Incidentele jaarlast

Structurele jaarlast

Realisatie in:

€ 150.000

Tlv Algemene reserve

2018

De raad heeft op 20 december 2016 de Kinkelvisie als startnotitie vastgesteld. Daarin is opgenomen dat de herinrichting van het Kinkelplein (gebied begrensd tussen V. Ambestraat / Dorpsstraat / Kinkelenburglaan en de Kinkel) het eerst deelgebied is dat wordt uitgewerkt. Hiervoor wordt een inrichtingsplan opgesteld. Dit plan wordt met  kostenraming aan de raad ter goedkeuring voorgelegd. Daarna wordt het plan besteksklaar gemaakt en aanbesteed. Het bedrag is bedoeld voor het opstellen van het inrichtingsplan, de kostenraming en het bestek.