3.01

Hoogwatervrij maken Looveer

Investering

Dekking

Incidentele jaarlast

Structurele jaarlast

Realisatie in:

€ 1.250.000

via afschrijving

€ 68.800

2019-2020

In 2017 is bekeken welke gevolgen het ophogen van de weg heeft voor de rivier. Daarnaast is onderzocht of en hoe we die gevolgen (aantal cm’s opstuwing) kunnen compenseren. Over de kosten voor compensatie met een  kribverlaging vindt eind 2017 bestuurlijk overleg plaats. Het onderzoek naar de meest effectieve en efficiënte oplossing loopt door in 2018.

3.02

Openbare voorziening tbv Toegankelijkheid Park Holthuizen

Investering

Dekking

Incidentele jaarlast

Structurele jaarlast

Realisatie in:

€ 80.000

via afschrijving

€ 5.200

2018

De gemeente heeft geld gereserveerd om  gemeentelijke wensen in het project te kunnen meenemen  zoals het aantakken op de wegen- en padenstructuur buiten het projectgebied. Het concept bestemmingsplan volgt in de komende maanden. Vanwege de proceduretijd vindt uitvoering mogelijk in 2018 plaats.