Wat gaan we daarvoor doen?

Jongeren met een diploma hebben een betere kans op een baan. Scholen zijn daarom steeds sneller met het melden van schoolverzuim. Samen met het Regionaal Bureau Leerplicht (RBL, vanaf 16 jaar) pakken we deze verzuimzaken op. De lijnen met scholen zijn kort. In 2018 besteden we meer aandacht aan het contact met het voortgezet onderwijs in de regio.

Prestaties

Naam verplichte indicator

Meetbaar resultaat

Resultaat in 2018

Resultaat in 2021

Absoluut verzuim

Het aantal leerplichtigen dat niet staat ingeschreven op een school, per 1.000 leerlingen van 5-18 jaar.

0

0

Relatief verzuim

Het aantal leerplichtigen dat wel staat ingeschreven op een school, maar ongeoorloofd afwezig is, per 1.000 inwoners van 5-18 jaar

9

8

Vroegtijdig schoolverlaters zonder startkwalificatie (VSV-ers)

Het percentage van het totaal aantal leerlingen (12 - 23 jaar) dat voortijdig, dat wil zeggen zonder startkwalificatie, het onderwijs verlaat.

0,9

0,8

Achterstandsleerlingen

Het percentage leerlingen (4-12 jaar) in het primair onderwijs dat kans heeft op een leerachterstand.

3,9

3,5