Wat gaan we daarvoor doen?

We zorgen voor de basisvoorzieningen en houden zwaardere, specialistische voorzieningen beschikbaar. We gaan uit van de kracht van mensen en onze kernen. In 2018 perfectioneren we de manier van werken (maatwerk en één gezin, één plan, één regisseur’). We plaatsen de inwoner en zijn of haar sociale systeem centraal. Dit komt onder andere tot uitdrukking in het ouderenbeleid dat begin 2018 in nauwe samenwerking met ouderen wordt vastgesteld. Thema's hierbij zijn onder meer de toegankelijkheid van de zorg, eenzaamheid, beter bereik van ouderen (communicatie), digitale vaardigheden en de leefbaarheid van de kernen.
We verbeteren de werkafspraken met de specialistische zorg. We betrekken waar nodig ook andere partners, zoals werkgevers, het onderwijs en de woningbouw-organisaties. We vragen inwoners advies over de uitvoering van preventie en de inrichting van de toegang tot ondersteuning. We verbeteren de sturing en monitoring van de bereikte resultaten onder andere via het project ‘Meer en beter samenwerken’.
We werken integraal met een duidelijk herkenbare en goed bereikbare toegang. We werken zo veel mogelijk gebiedsgericht. Dat wil zeggen dicht bij de inwoners in de kernen van Lingewaard.